1. Си / Говнокод #24499

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  #include <stdio.h>
  #include <inttypes.h>
     
  int main(void) {
   
  	uint64_t a = 1<<31;
  	uint64_t b = 1<<32;
  	uint64_t c = (uint64_t)1<<32;
     
  	printf("a:%llx\n", a);
  	printf("b:%llx\n", b);
  	printf("c:%llx\n", c);
     
  	return 0;
  }

  a:ffffffff80000000
  b:0
  c:100000000

  Занимался битоёбством и не сразу понял откуда в алгоритме мусор.

  govnokod3r, 16 Июля 2018

  Комментарии (22)
 2. Си / Говнокод #24496

  +5

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  void sort3(uint32_t a[static 3])
  {
   //          0   1   2   3   4   5   6   7   8
   uint32_t tmp[9] = {a[0], a[1], a[2], a[0], a[1], a[0], a[2], a[1], a[0]};
   uint8_t bits = (a[0] <= a[1]) | ((a[1] <= a[2]) << 1) | ((a[0] <= a[2]) << 2);
   static const uint8_t b[] =
   {
    [0b000] = 6,
    [0b001] = 2,
    [0b010] = 1,
    [0b101] = 5,
    [0b110] = 4,
    [0b111] = 0,
   };
   memcpy(a, tmp+b[bits], 3*sizeof(uint32_t));
  }

  Новая инновационная сортировка на 3 элемента без if-ов
  https://wandbox.org/permlink/pTLXgxKKQuaiVCxb

  j123123, 15 Июля 2018

  Комментарии (172)
 3. Си / Говнокод #24495

  −1

  1. 1
  argc

  Зачем нужен argc? Нельзя просто смотреть NULL-terminated argv?

  3_dar, 14 Июля 2018

  Комментарии (2)
 4. Си / Говнокод #24447

  0

  1. 001
  2. 002
  3. 003
  4. 004
  5. 005
  6. 006
  7. 007
  8. 008
  9. 009
  10. 010
  11. 011
  12. 012
  13. 013
  14. 014
  15. 015
  16. 016
  17. 017
  18. 018
  19. 019
  20. 020
  21. 021
  22. 022
  23. 023
  24. 024
  25. 025
  26. 026
  27. 027
  28. 028
  29. 029
  30. 030
  31. 031
  32. 032
  33. 033
  34. 034
  35. 035
  36. 036
  37. 037
  38. 038
  39. 039
  40. 040
  41. 041
  42. 042
  43. 043
  44. 044
  45. 045
  46. 046
  47. 047
  48. 048
  49. 049
  50. 050
  51. 051
  52. 052
  53. 053
  54. 054
  55. 055
  56. 056
  57. 057
  58. 058
  59. 059
  60. 060
  61. 061
  62. 062
  63. 063
  64. 064
  65. 065
  66. 066
  67. 067
  68. 068
  69. 069
  70. 070
  71. 071
  72. 072
  73. 073
  74. 074
  75. 075
  76. 076
  77. 077
  78. 078
  79. 079
  80. 080
  81. 081
  82. 082
  83. 083
  84. 084
  85. 085
  86. 086
  87. 087
  88. 088
  89. 089
  90. 090
  91. 091
  92. 092
  93. 093
  94. 094
  95. 095
  96. 096
  97. 097
  98. 098
  99. 099
  100. 100
  void check_manifest_line (int p) {
   static char c[MAX_LINE_LEN + 1];
   int l = p - START_MANIFEST_POSITION;
   if (l <= MAX_LINE_LEN && l > 4) {
    get_binlog_data (c, START_MANIFEST_POSITION, l);
    c[l] = 0;
    char *pp = c;
    int op = -1;
    if (l >= 6 && !memcmp (c, "start", 5)) {
     op = 1; 
     pp += 5;
    } else if (l >= 5 && !memcmp (c, "stop", 4)) {
     op = 2;
     pp += 4;
    } else if (l >= 8 && !memcmp (c, "version", 7)) {
     op = 3;
     pp += 7;
    }
    if (is_whitespace (*pp) && op > 0) {   
     pp ++;
     pp = eat_whitespace (pp);
     if (!*pp) {
      START_MANIFEST_POSITION = p + 1;
      return;
     }
     if (op == 1 || op == 2) {
      char *rr = pp;
      pp = eat_not_whitespace (pp);
      char *zz = pp;
      pp = eat_whitespace (pp);
      *zz = 0;
      if (pp == c + l && zz - rr > 0) {
       struct cluster *C = CC;
       int x = BINLOG_NAME_LEN - 1;
       while (x >= 0 && BINLOG_NAME[x] != '/') {
        x--;
       }
       add_cluster (BINLOG_NAME, x + 1, rr, (MAIN_REPLICA ? 2 : 0) + (op == 2 ? 4 : 0) + (1 << 30));
       CC = C;
      }
     } else {
      assert (op == 3);
      char *rr = pp;
      pp = eat_not_whitespace (pp);
      char *rr_end = pp;
      pp = eat_whitespace (pp);
      *rr_end = 0;
      if (!*pp) {
       START_MANIFEST_POSITION = p + 1;
       return;
      }
      int version = atoi (pp);
      pp = eat_not_whitespace (pp);
      pp = eat_whitespace (pp);
      if (!*pp) {
       START_MANIFEST_POSITION = p + 1;
       return;
      }
      long long size = atoll (pp);
      pp = eat_not_whitespace (pp);
      pp = eat_whitespace (pp);
      if (pp == c + l && rr_end > rr && version > 0 && size >= 0) {
       struct cluster *C = CC;
       int x = BINLOG_NAME_LEN - 1;
       while (x >= 0 && BINLOG_NAME[x] != '/') {
        x --;
       }
       int rrlen = rr_end - rr;
       int i;
       for (i = 0; i < max_cluster; i++) if (Clusters[i]) {
        //fprintf (stderr, "i = %d, binlog_name = %s, rr = %s, rrlen = %d\n", i, Clusters[i]->binlog_name, rr, rrlen);
        const char *s = Clusters[i]->binlog_name;
        int l = strlen (Clusters[i]->binlog_name) - 1;
        while (l >= 0 && s[l] != '/') { l --; }
        s = s + l + 1;
        if (!memcmp (s, rr, rrlen) && s[rrlen] == '.') {
         int old = atoi (s + rrlen + 1);
         if (old >= version) {
          vkprintf (0, "New version %d, old %d. Skipping\n", version, old);
          START_MANIFEST_POSITION = p + 1;
          return;
         }
         if (unlink (Clusters[i]->binlog_name) < 0) {
          fprintf (stderr, "Can not delete old file %s: %m\n", Clusters[i]->binlog_name);
         }
         delete_cluster (i);
        }
       }
       static char name[1024];
       memcpy (name, rr, rrlen);
       name[rrlen] = '.';
       sprintf (name + rrlen + 1, "%06d", version);
       add_cluster (BINLOG_NAME, x + 1, name, (MAIN_REPLICA ? 2 : 0) + (1 << 30));
       LAST_SIZE = size;
       CC = C;
      }
     }
    }
   }
   START_MANIFEST_POSITION = p + 1;

  https://github.com/vk-com/kphp-kdb/blob/ce6dead5b3345f4b38487cc9e45d55ced3dd7139/copyfast/copyfast-engine.c#L1081-L1181


  Очередная порция вконтактового говнокода.

  j123123, 05 Июля 2018

  Комментарии (4)
 5. Си / Говнокод #24434

  −1

  1. 1
  main(){int i=0;char*c = "(5((((`+((((f(H+(P7(d(([)(/(`G(X)7d+(.X+d)X+d(_(d.GXA`gg/d(dggI7(dgg`+(dg7^)(dgKE((dGD/((d/K)(((((((((0X)(((7F(<(XK/H7(d`)`)(.D(F(H(G(/(D`7X(HOg+6(`YgX;(fd7d7//d+7X[+GHKgdX7gg77fcggYKgfg/";while(i++<1122)printf(i%34?(c[i/6]-40&1<<i%6)?"XX":" ":"\n");}

  Ёбаные обфускаторы.

  codemonkey, 02 Июля 2018

  Комментарии (24)
 6. Си / Говнокод #24409

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  77. 77
  78. 78
  79. 79
  80. 80
  81. 81
  82. 82
  83. 83
  84. 84
  85. 85
  86. 86
  87. 87
  88. 88
  89. 89
  90. 90
  91. 91
  92. 92
  93. 93
  94. 94
  int removing_mask (int *x , int *y, int *lng , char board[][Y], 
  					char *content[PL] , int select, void  (*write )( int x , int y ,char board[][Y],
  					char *content) , int search_cross_pnt(char cross_point[LN] , int *point  ,char *content[PL] , int in_x , int in_y) , 
  					int (*chk_mask )(char board[][Y] , int mem ,int sh, int br )
  					  ){
  	char mask_word[LN] = {0} ;
  	int sm = 1;
  	int lvl  = 0;
  	int shift = 0;
  	int brd = 0;
  	int mem = 0;
  	int stp = 0;
  	int mn = 0;
  	int bi = 0;
  	int rd = 0;
  	int gor = 0 ,vert = 0;
  	int pnt = 0;
  	int hg = 15;
  	int	sr = 0;
  	int *one_value = 0 , *second_value = 0;
  	int ctr = 0;
    
  	if(select == 0 ){
  	 mem = *y;
  	 hg = 	 *y < LN	 ? *y : hg  ;
  	}
  	else  {
  		mem = *x;
  		hg = 	 *x < LN	 ? *x : hg  ;
  	
  	}
  	
  	for(  lvl = 0   ,rd = 0; lvl <= *lng - 1  ;   lvl++ ,mem++	 ){
  		 
  			for(brd = 0 ;  brd <= hg ; brd++      ){
  			 	 	
  			 select == 0 ? ( shift = *x ,  one_value = &sr ,  	second_value = &mem) : (shift = *y    , one_value = &mem ,  	second_value = &sr ) ;
  	
  	if(	 (select == 0 && board[ shift - 1][ *second_value ] == 0 ) || (select == 1 && board[*one_value ][shift - 1 ]  == 0  )){
  		
  		for(  pnt = 0, stp = 0;  stp <= LN ;stp++   ){
  				  	 
  			if ( 	 chk_mask ( board , mem  ,  shift , brd )  == 1  ){
  						 pnt = 1;
  						
  						break;
  				}	
  					sr = shift++ - brd ;
  					mask_word[stp] 	 = 	board[  	*one_value   ][ 	*second_value  ] ;
  				}
  		   
  	   	}  	 
  				if(pnt == 1 ){
  				   	break;
  					 }
  
  				sm = search_cross_pnt( mask_word  ,&mn , content ,*x, *y ) ; 
  
  			 	if( sm > bi  ){
  					
  				
  				  select == 0 ? ( gor  =	*x - brd, vert  = 	mem)	: (gor  =	  mem ,vert  = *y - brd) ; 
  			    
  					bi = 	sm  ;
  				  rd = mn; 
  			   }
  				}
  			}		 
  			if( (select == 1 && isalpha(board[gor][vert - 1] ) ||
  			  
  				 (select == 0 && isalpha(board[gor - 1 ][vert] )) ||
  				
  				 ( gor && vert )  == 0 
  							) ) { 
  			ctr = 1;
  		}
  		if( ( (  content[rd]  != " " ) ) && 
  			
  			( board[gor ][vert ] == content[rd][0] || !isalpha (board[gor ][vert ] ) ) 
  		
  			&& !ctr 
  		
  		) {
  			
  			*x = gor ;  
  			*y = vert ;
  			*lng =  strlen(content[rd ]); 
  			write( gor  , vert  , board ,   content[rd]   );
  					content[rd] = " ";
  					return 1 ;
  			}
  	
  			return 0;
  	}

  полный аут кроссворду 3 ч.

  gne4do, 22 Июня 2018

  Комментарии (48)
 7. Си / Говнокод #24408

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  int search_cross_pnt(char cross_point[LN] , int *point  ,char *content[PL] , int in_x, int in_y   ){
  		int x = 0;
  		int y = 0;
  		int m = 0;
  		int key = 0;
  				
  	 	for(x = 0; x <= PL - 1 ; x++) {
  		  y = strlen(content[x] ) ;
  		  
  		  			for( m = 0; m <= y; m++ ){
  		  	
  			  
  			  
  			  if(   (  *(cross_point + m ) !=  *(*(content + x ) + m )    &&  *(cross_point + m ) != 0  )  ||  
  			  
  			 				( (( in_x + y ) > (X - 1) )    ||   ( ( in_y + y ) > (Y - 1) ) )   ) {
  							 key = 0;
  							 break;
  				} 
  	
  	
  			
  			if( *(cross_point + m ) ==  *(*(content + x ) + m )){
  				 	key++;
  				 } 
  	
  			
  			
  			if( m == y ){
  				*point = x ;  return key ;
  				}
  	      }
  	}
  return 0;
  }
  
  void write_horizantal ( int x , int y   ,char board[][Y] , char *content     ){
  					while( *content ){
  					*( *(board + x) + y++ )  =  *content++  	  ; 
  				}
  			}
  	
  	void write_vertical( int x , int y , char board[][Y] , char *content  ){
  			while(  *content ){
  						 *( *(board + x++ ) + y)   =  *content++  ; 
  				}
  			}
  
  
  	
  	int checking_space_null (char board[][Y] , int mem ,int sh, int br ){
  		int	slc = 0;
  	
  		if(   	
  		 	 (     board[ ( sh  )   - br ][mem - 1 ] != 0  ||  board[ ( sh  )   - br ][mem + 1 ] != 0   ) &&  
  			  
  			 board[ ( sh  )   - br ][mem ] == 0  ) { 
  					slc = 1;
  				}
  	return slc;
  		}
  
  	int checking_space_one (char board[][Y] , int mem ,int sh, int br ){
  		int	slc = 0;
  			if(   	
  	      
  			  (  board[  mem - 1  ][ ( sh  )   - br ] != 0 ||  board[ mem   + 1  ][   ( sh  )   - br ] != 0   ) &&  
  			  
  			  
  			   board[ mem  ][ ( sh  )   - br  ] == 0  	
  		 																 ) {
  					slc = 1;
  			} return slc;
  		}

  дегенератор кроссворда 2 ч.

  gne4do, 22 Июня 2018

  Комментарии (0)
 8. Си / Говнокод #24407

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 61
  62. 62
  63. 63
  64. 64
  65. 65
  66. 66
  67. 67
  68. 68
  69. 69
  70. 70
  71. 71
  72. 72
  73. 73
  74. 74
  75. 75
  76. 76
  77. 77
  78. 78
  79. 79
  80. 80
  81. 81
  82. 82
  83. 83
  84. 84
  85. 85
  86. 86
  87. 87
  88. 88
  89. 89
  90. 90
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include <time.h>
  #include <locale.h>
  #include <string.h>
  #include <ctype.h>
  #define PL 300
  #define X 35
  #define Y 35
  #define LN 15
  #define MN 2
  
  	int main(void){ 
  
  		char *words[PL] = {
  			"гарпия","ястреб", "самоходка","снайпер","медведь","баркас","ельцин", "пушкин","рязанов","рузвельт","вагонетка","богатырь", "галстук","мебель","вождь","кобра","журналист", "валюта","кабель","реванш", 
  			"фляжка","пирожок", "гайдай","люстра","соль","вантуз","дерево", "крантик","гитара","спилберг", "пижон","европа", "достоевский","самокрутка","адвокат","колыбель","калькулятор", "освальд","остановка","фикус", 
  			"вавилен","мыщъх", "озборн","ильинский","пархоменко","связка","стекло", "крепеж","тайсон","мэйсон","николай","глушитель", "сапфир","служанка","стояк","пфайфер","градусник", "стамбул","маядзаки","эйзенхаур", 
  			"али","колбаса", "яжевика","совок","число","кобель","ожог", "страница","ваучер","пафос", "самокат","хвостик", "дурында","пучков","дворкович","барабас","сурков", "шут","асфальт","токио", 
  			"лепесток","удав", "выстрел","калибр","улов","копенгаген","осло", "калипсо","грунт","процент", "блоха","след", "пружина","монтажник","экран","боромир","оскар", "бобик","курасава","никсон", 
  			"сталкер","ягодица", "глазок","шмель","геринг","монро","бондаренко", "стрела","носок","мачетэ","шпицберген","сталь", "монолит","случай","зуб","малохит","клубника", "золото","чехов","диск", 
  			"форд","чубайс", "пелевин","юматов","молоток","демократия","сократ", "геродот","невзоров","сорокин","макконохи","быков", "штанга","гвоздь","весло","табурет","вопрос", "колдовство","обида","смерчь", 
  			"блэкмор","тезка", "зубик","сноха","порше","тормоз","туше", " сигал","баярский","китано", "лунаход","гагарин", "синематограф","жим","электрика","веретино","шахматы", "кувшин","букварь","символ", 
  			"башня","котенок", "револьвер","леннон","тигр","телефон","хамелеон", "матрас","зубр","техникс","леонов","коппола", "овчарка","ауди","сфинкс","матрос","ленин", "доберман","фролово","банан", 
  			"самосвал","куба", "амстердам","клык","шпиль","мука","край", "чатский","бугур","паскаль","альпы","лодка", "транспорт","гиря","шпагат","боцман","мауддиб", "игра","крыло","окно", 
  			"одежда","кольцо", "монитор","гриб","тетрис","человек","обезьяна", "шахматы","кинг","эллрой","кобейн","немезида", "ванна","волонтер","эхо","икота","пена", "звук","сьемка","отстойник", 
  			"мачо","конверт", "снаряд","писатель","поисковик","бегун","бетон", "коллапс","пожарник","сигнал","балоболка","свекровь", "спойлер","запас","морковь","питбуль","кемерово", "загон","юпитер","вашингтон", 
  			"труба","статуя", "дверь","агрегат","мачта","корень","волчара", "корова","маскит","радзинский","канада","челюсть", "сейлормун","ньютон","дзержинский","шестерня","валькирия", "компот","адам","матрица", 
  			"бетховен","пудель", "деталь","коломбо","рахит","монголия","колба", "конфета","енот","груздь","наполеон","вертухай", "сковородка","гейша","мост","гриль","комедия", "кубрик","ганапольский","паук", 
  			"скороход","крым", "ротшильд","гайдар","пешка","козырь","дерижабль", "магнезия","магнум","рогатка","гайка","штопор", "перевертыш","репортаж","москва","дзедун","меньшов", "пиксель","розетка","гарем", 
  			};
  
  		srand(time(NULL));
  
  		setlocale( LC_ALL,"Russian" );
  
  		void write_vertical( int x , int y , char board[][Y] , char *content );
  
  		void write_horizantal( int x , int y ,char board[][Y] , char *content );
  
  		void(*write[ MN])( int x , int y ,char board[][Y] , char *content ) = {write_vertical,write_horizantal};
  
  		int search_cross_pnt(char cross_point[LN] , int *point  ,char *content[PL] , int in_x , int in_y );
  
  		int checking_space_null (char board[][Y] , int mem ,int sh, int br );
  
  		int checking_space_one (char board[][Y] , int mem ,int sh, int br );
  
  		int (*chk_mask[ MN])(char board[][Y] , int mem ,int sh, int br ) = { checking_space_null  , checking_space_one } ;
  
  		int search_cross_pnt(char cross_point[LN] , int *point  ,char *content[PL] , int in_x , int in_y ) ;
  
  		int n_x = 2  ,  n_y  = 3 ;
  
  		int kk = 0;
  
  		int first =  first = 1 + rand() % 299 ;
  
  		int lng = strlen(words[first]) ;
  
  		char crossboard[X][Y] = {" "} ; 
  
  		int removing_mask (int *x , int *y, int *lng , char board[][Y], 
  					char *content[PL], int select, void  (*write )( int x , int y  ,char board[][Y],
  					char *content ),
  					int search_cross_pnt(char cross_point[LN] , int *point  ,char *content[PL] , int in_x , int in_y) ,   
  					int (*chk_mask )(char board[][Y] , int mem ,int sh, int br ) );   
  			
  
  	write_horizantal( n_x , n_y  , crossboard , words[first]    ); 
  	
  	words[first]  = " ";
  
  	for(removing_mask( &n_x , &n_y , &lng , crossboard , words , kk % MN , write[kk % MN] , search_cross_pnt , chk_mask[kk % MN]  ); 
  			
  			removing_mask( &n_x , &n_y , &lng , crossboard , words , kk % MN , write[kk % MN] , search_cross_pnt , chk_mask[kk % MN]  ) ; 	                        
  			
  			kk++ 
  		
  		) ;
  	  		
  				
  			for( n_x = 0 ;n_x <= X - 1 ; n_x ++, puts(" ")  ){
  				for(n_y = 0 ;n_y <=  Y - 1 ; n_y++ ){
  						   printf("%c " , crossboard[n_x ][n_y ]  ) ;	
  					}
  			}
  
  return 0;
  }

  Якобы генератор Кроссворда 1

  gne4do, 22 Июня 2018

  Комментарии (188)
 9. Си / Говнокод #24383

  0

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  void trampoline(void (*func)(void), bool flag)
  {
    if (flag)
      func();
    else
      trampoline(func, true);
  }
  
  int 
  main(int argc, char *argv[])
  {
    /*... */
    trampoline(set_aes_keys, false);
  }

  Зачем так? ЯННП.

  codemonkey, 14 Июня 2018

  Комментарии (80)
 10. Си / Говнокод #24378

  −1

  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  bool P(int *X, int k, int y, int N) // Поиск позиции для ферзя
  {
   int i = 0;
   while ((i<k) && (y != X[i]) && (abs(k - i) != abs(y - X[i]))) { i++; }
   if (i == k)
    return true;
   else if (i != k)
    return false;
   else
    return !true && !false;
  }

  Часть задачи о восьми ферзях. Обнаружена на Тостере.
  Обратите внимание на цикл («обнаружен бой — стоп»), и на аналог return (i==k).

  Mercury13, 12 Июня 2018

  Комментарии (23)